Fotballtrening

Foreldreressurser

Her finner du informasjon om foreldres rolle og tips om hvordan foreldre bør forholde seg til fotballaktiviteten:

Foreldrevettregler

Foreldres rolle


Foreldrevettregler

14 regler for en mer positiv fotballhverdag.

Regel Hvorfor?
1. Respekter klubbens retningslinjer.
2. Vær til stede på trening og kamp.


3. Finn din rolle som en støttespiller for laget.4. Ikke stå på sidelinjen og instruer spillerne til å gjøre noe annet enn treneren har sagt. Innspill fra flere skaper forvirring.5. Respekter den jobben treneren gjør - ikke motarbeid ham/henne.

6. Skap gode holdninger og vær et godt eksempel både i teori og praksis.

7. Ta avstand fra røyk, snus og rusmidler.


8.  La spillerne få spille og utfolde seg.
9. Gi spillerne inspirasjon til aktivitet også utenom trening.


10. Ta hensyn til at alle ikke er like gode, ikke har like god fremgang og ikke er like utviklet.11. Vær positiv overfor alle involverte, dvs. dommer, spillere og trenere.


12. Snakk positivt i medgang og spesielt i motgang.13. Spillernes utvikling er viktigere enn selve kampresultatet.
14. Vær med på å skape et positivt miljø både på og utenfor banen.
En klubb er avhengig at alle trekker i samme retning og at ikke enkeltlag bygger sin egen kultur uten tanke på lagene rundt. Innspill om endringer må komme i egnede fora.

Spillerne liker å ha foreldre til stede under aktiviteten. Det gir en trygghet og oppmuntring.

Du må ikke legge deg opp i de disposisjoner og vurderinger som treneren gjør. Treneren skal følge de retningslinjene som klubben gir. Ofte blir foreldre irriterte fordi "den beste" spilleren står på sidelinjen og laget taper. Hvis treneren gjør noe som ikke er forenlig med klubbens retningslinjer, må dette tas opp utenom barnas aktivitet.

Innspillene kan skape forvirring eller frykt for å mislykkes fordi spillerne føler at de ikke kan klare alt som blir sagt. Samtidig kan dette legge uheldige bånd på spillerne. Mange meninger fra siden gjør det vanskeligere for spillerne å utfolde seg.

Treneren har en omfattende jobb. Foreldre bør støtte opp under denne jobben ved å hjelpe til i organiseringen. Dette gjør at treneren kan gjøre sin jobb bedre, enn hvis han/hun må tenke på alt selv. Husk at treneren ofte legger ned et omfattende arbeid både før, under og etter aktiviteten.

Treneren kan ikke på egen hånd skape gode holdninger og vaner hos spillerne. Dette må følges opp av foreldre. Husk også at det ikke hjelper å fortelle barna hva de skal gjøre hvis du gjennom handling selv gjør noe annet. En handling sier mer enn tusen ord og barna tar heller etter det du gjør enn det du sier.

Ha respekt for omgivelsene. Idrett hører ikke sammen med røyk, snus og rusmidler.

Ikke forsøk å leve ut egen drøm gjennom barna. Ikke press de til noe de ikke vil og ikke press de slik at de mister lysten til noe de faktisk liker. Ha en positiv tilnærming. Oppmuntre barnet fremfor å tvinge det.

Lek i gaten eller trening i andre idretter er også positivt for utviklingen. Oppmuntre til fysisk aktivitet fremfor PC-spilling og TV-titting.

Husk at barn utvikler seg forskjellig. Alle må få like muligheter til å utvikle seg. Ikke kritiser de "dårligste" spillerne og ikke krev at de skal spille mindre enn de andre.

Alle gjør feil og alle vet vanligvis selv at de har gjort en feil. Ikke fokuser på feilene, men bygg opp under det som er bra.

Kritikk fører sjelden til noe positivt. Bruk det som er positivt til å veilede barna til å forbedre det som de sliter med. Ikke bruk negative ord og unngå banning.

For mye fokus på resultatet kan hemme utviklingen til spillerne fordi de kan bli mer opptatt av å vinne neste kamp enn å utvikle seg selv, medspillerne og laget. Vær opptatt av om spillerne hadde det gøy og fokuser på det de gjorde bra og/eller det de var blitt bedre til.

For at et lag skal fungere over tid er det viktig at spillerne trives og har det gøy sammen.


Foreldres rolle

Vi vil her vi gi en kort oversikt over de områdene der det oftes oppleves uenighet i forhold til foreldres rolle. Under "Foreldrevettregler" vil du finne igjen det som omtales her, men i tillegg vil du finne flere andre tips og holdepunkter for foreldres fremtoning i forbindelse med treninger og kamper.

Det er viktig at foreldre er til stede på trening og kamp fordi dette oppleves positivt for barnet. Foreldre som ikke er trener for laget må imidlertid finne sin rolle som støttespiller. Treneren som har valgt å ta ansvaret for laget, må få trene spillerne på den måten han/hun ønsker innenfor de rammene og retningslinjene som klubben har lagt. Foreldre må ikke blande seg inn i denne jobben. I noen tilfeller kan man oppleve like mange ulike meninger som det er foreldre. Det er positivt med ulike meninger, men det er ikke nødvendig å stadig prøve å påvirke treneren til å gjøre som du selv vil. Treneren har tross alt fått et ansvar og må få lov til å gjøre denne jobben etter beste evne. Ingen er perfekt.

Trenere kan oppleve å få kritikk fra foreldre for det meste, for eksempel at en spiller som ikke er god nok får spille, at den beste spilleren får spille for lite eller at laget taper for mye. Et annet vanlig problem, som kan være frustrerende for trener så vel som spillerne, er foreldre som instruerer eget barn eller andre spillere til å gjøre noe annet enn det treneren har sagt. Spillere, i barnefotballen spesielt, gjør ofte det de hører sist og slike instruksjoner undergraver trenerens rolle, samtidig som det forvirrer spillerne.

Foreldre har også et holdningsansvar overfor spillerne, og spesielt eget barn. Dersom en far eller mor roper negative kommentarer til medspillere, motspillere eller dommer, så kan spillerne oppfatte at slik oppførsel er akseptabelt. Selv om foreldre både før og etter kamp sier at man ikke skal kjefte på spillere eller dommer, så vil det faktum at foreldrene selv gjør det være mer overbevisende enn tomme ord. Foreldre bør, i likhet med treneren, fokusere på å gi positive tilbakemeldinger og oppmuntre spillerne under trening og kamp.

Treneren bør fokusere på de sterke sidene til den enkelte spiller. Dette må også foreldre støtte opp under ved å gi ros når spilleren gjør noe bra eller oppmuntre spilleren til å prøve på nytt hvis noe ikke går som ønsket. Det er alltid viktig å huske at spillerne i de fleste tilfeller selv vet at de har gjort noe dårlig eller gjort en feil. De har ikke behov for at sidelinjen minner dem på det. Spillerne bør bli oppmuntret i motgang, så vel som i medgang. Dette gjelder overfor eget, så vel som andre barn.

Til slutt nevnes forholdet mellom foreldre og resultat. Foreldre må klare å ha fokus på annet enn resultatet, selv om det ofte kan være vanskelig. Gode prestasjoner eller fremgang må bygges opp både når resultatene går for og i mot. På lengre sikt er det spillernes mestring av aktiviteten som blir viktig. Seire gir en kortsiktig selvtillit, dvs. fra kamp til kamp, mens opplevd mestring vil øke trivselen og gi økt selvtillit over tid.

Argo Start © 2007 - levert av Argo Internett AS